تلفن تماس : 88370918 - 88093804
ایمیل : info@sunwoodproduct.com

ژورنال دکوراسیون و معماری داخلی و خارجی 2012

  • ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 7دی وی دی
  • ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 7 دی وی دی
  • ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 7 دی وی دی
     

خريد پستي           خريد پستي

ماشین آسنکرون

آموزش ماشین الکتریکی,تعیین پارامترهای ماشین آسنکرون

در این بخش از آموزش ماشین های الکتریکی متناوب که در رشته ی برق قدرت و یا برق صنعتی آموزش داده می شود,به تشریح نحوه ی تعیین پارامترهای ماشین آسنکرون می پردازیم:

الف)اندازه گیری مقاومت استاتور: با بستن انتهای سیم پیچی استاتور به صورت ستاره مقاومت های U - V و V – Wو U – W را اندازه می گیریم (ماشین الکتریکی آسنکرون) بنابراین ماشین آسنکرونخواهد شد:

ماشین الکتریکی

ب) آزمون بی باری: مداری مطابق شکل 32 بسته و در حالت بی باری ولتاژ از 0/04Vn تا 1/2Vn تغییر می دهیم ، مقادیر جریان و توان و ولتاژ را یادداشت می کنیم.

منحنی برق قدرت را رسم می کنیم.(شکل 33)

ماشین الکتریکی متناوب

منحنی(1) حاصل می شود با ادامه منحنی ،محور Po را در نقطه A قطع می کند A O نشان داده تلفات اصطکاک است. بازاء
آموزش ماشین های الکتریکی و جدا کردن تلفات مس پارامترهای ماشین آسنکرون از نقطه C مقدار تلفات هسته بدست می آید.(BD)مقادیر شاخه موازی بدست می آید .

ج) آزمون رتور قفل شده: مداری مطابق فوق می
بندیم در حالیکه مانع حرکت رتور می شویم . مقدار ولتاژ
آنچنان تنظیم می شود که جریان اتصال کوتاه شود مقادیر
توتن و ولتاژ اندازه گیری می شود.

د) اندازه گیری نسبت تبدیل ماشین
آسنکرون
با رتور سیم پیچی شده: با اعمال ولتاژ به مدار استاتور
و در حالت مدار باز رتور ولتاژ رتور را اندازه می گیریم .

نسبت تبدیل خواهد شد:

(V1ph استاتور- V2r رتور)


مثال14: یک موتور آسنکرون با رتور سیم پیچی شده با مشخصات زیر مفروض است:

10 hp، 220 V، 60 HZ، سه فاز، سرعت نامی 1725 r.p.m،P = 4 قطب و

با استفاده از مدار معادل تقریبی گشتاور نامی و جریان خط را حساب کنید.

حل:

مثال15: یک موتور آسنکرون سه فاز 415 V، 4 قطب ، 50 HZ ،1475 r.p.m با پارامتر های زیر مفروض است:

با استفاده از مدار معادل تقریبی کمیات زیر را تعیین کنید.

1- جریان راه اندازی.

2-ضریب توان راه اندازی.

3-جریان مغناطیس کننده.

4- حداکثر سرعت.
5-گشتاور حداکثر.

6-جریان بار نامی رتور.

7- جریان گشتاور حداکثر. 8-گشتاور نامی .

9-توان بار نامی.

10- ضریب توان بار نامی.

11.بهره بار نامی.

12-نسبت جریان راه اندازی به نامی.

13-نسبت گشتاور راه اندازی به نامی.

14- نسبت گشتاور حداکثر به نامی.

حل: (بعضی از فرض ها محاسبه شده است)

جریان فاز46/27

جریان راه
اندازه ی خط رتور:

جریان بی باری
22/6A

جریان راه اندازی
اولیه:که مقدار بخاطر کوچک و نسبتاً بزرگ است.
تمرین1: با استفاده از مدار معادل تقریبی ثابت کنید:

که و لغزش نظیر گشتاور لغزش بازاء گشتاور Tاست.

تمرین2:در یک موتور القایی سه فاز تحت لغزشSو با استفادهاز مدل تقریبی ثابت کنید:

که در آن گشتاور نامی و گشتاور حداکثر می باشد.

پروژه: برنامه نرم افزاری را طراحی کنید که به کمک آن بتوان مدار معادل ماشین آسنکرون را روی صفحه مانیتور نشان داد و بتوان مقادیر پارامترها را تغییر داد.

منبع:جزوه ی دانشگاهی خودم (مدرس:مهندس ثابت مرزوقی)

از دوستانی که در تایپ جزوه همکاری کردند تشکر می کنم.


آموزش برق صنعتی-مدار معادل آسنکرون

مدار معادل ماشین آسنکرون همانند ترانسفورماتور به دست می آید. در شکل (الف-23) ، مقاومت و راکتانس استاتور و رتور به طور مجزا در نظر گرفته شده است و دارای e.m.f های مدار معادل است که توسط شار اصلی در آنها القا می شود. مدار رتور
با مقاومت
ماشین آسنکرون رتور که ثابت است و راکتانس ماشین الکتریکی به صورت اتصال کوتاه شده می باشد . در شکل یاد شده فقط یک فازور رتور نشان داده شده است.

اگر جریان مغناطیس کننده و جریان افت موازی با مقادیر برق صنعتی در نظر گرفته شوند به طوری که برق قدرت و تحلیل مدار الکتریکی در نظر گرفته می شوند.

شکل 29 ، الف و ب:

محاسبه ی مدار معادل ماشین

ماشین الکتریکی متناوب

در شکل  29- ب

آموزش برق صنعتی تقسیم شده است.

در اشکال 30 (الف و ب) مدار معادل در حالت بی باری S=0 و راه اندازی S=1 نشان داده شده است.

مهندسی برق صنعتی


در شکل 31 نیز برای مدار معادل به کار می برند که در اینجا جریان مغناطیس کننده و جریان تلف با تغییر مکان ثابت فرض شده است. مدارهای شکل (ب – 29) و (ب – 31) را مدار های دقیق و تقریبی P.P.M گویند. مدار های دقیق و تقریبی
I.E.E.E با لحاظ کردن تلفات هسته در تلفات مکانیکی و با شاخه موازی تنهادر نظرگرفته میشود.

مدل U نیز با صرفنظر از شاخه موازی نیز گاهی اوقات مورد اشتفاده قرار می گیرد.

بر حسب مدار معادل شکل ب_29 می توان معادلات زیر را نوشت:

منبع:جزوه ی دانشگاهی خودم (مدرس:مهندس ثابت مرزوقی)

از دوستانی که در تایپ جزوه همکاری کردند تشکر می کنم.

ساختار موتور آسنکرون سه فاز,آموزش ماشین الکتریکی

دانشجویان و دانش آموزان محترم در این بخش از آموزش های مرتبط با ماشین الکتریکی در برق صنعتی(قدرت) به ساختار موتور آسنکرون سه فاز می پردازیم:

موتورآسنکرون سه فاز دارای دو بخش اصلی می باشد، قسمت ثابت استاتور و قسمت گردان روتور. روتور و استاتور با یک فاصله هوایی کم، (چرا؟) که گستره ی آن از 0.4 تا 4 میلیمتر است وبستگی به توان موتور دارد، جدا می شوند. استاتور از یک بدنه فولادی تشکیل شده است که یک استوانه فولادی تو خالی مورق را حفاظت می کند. در سطح داخلی استاتور تعدادی شیار برای جا گذاری سیم پیچ ها تعبیه شده است.روتور از ورقه های فولادی ساخته شده است. این ورقه ها به دقت روی هم قرار می گیرند، تا شیارهای روتور برای قرار دادن سیم پیچی تشکیل شود. دو نوع سیم پیچی برای روتور در نظر گرفته میشود. الف – سیم پیچی سه فاز معمولی که از سیم های عایق شده نسبت به هم ساخته می شود. ب – سیم پیچی قفس سنجابی. بر حسب نوع سیم پیچی روتور دو گروه عمده ی موتور های اسنکرون دسته بندی می شوند. موتور آسنکرون با روتور قفسی و موتور آسنکرون با
روتور سیم پیچی شده.

الف– روتور نوع قفسی: در این نوع موتور، روتور میله های مسی لخت یا میله های آلومینیمی که طول آنها کمی بلندتر از طول روتور است و در شیارهای روتور قرار داردساخته می شود.  انتهای این حلقه ها به دو حلقه ی انتهائی از جنس مس جوش داده می شوند. بنابراین همه ی میله ها نسبت به یکدیگر اتصال کوتاه هستند. میله ها و حلقه های انتهایی قفس سنجاب را تداعی می کنند و به این علت به این نوع روتور رتور قفس سنجابی گویند. در موتورهای با ابعاد کوچک و متوسط میله ها از آلومینیم “دای کاست” که  ذوب شده است و مجموعه ی یکپارچه را تشکیل می دهد  ساخته می شوند.سیم های رسانا ممکن است به موازات محور روتور باشند و یا نسبت به آن کمی انحراف داشته باشند. ایجاد انحراف بخاطر تولید گشتاور یکنواخت و کاهش نویز است.

ب –روتور سیم پیچی شده: در این نوع روتور مشابه روتور یک سیم پیچی سه فاز روی روتور توزیع شده اند و سه سیم پیچی به صورت ستاره بسته می شوند. سرهای خروجی به سه حلقه ی مسی لغزان که همراه روتور می چرخند، بسته می شود. حلقه ها به کمک  جاروهای ثابت امکان وصل به مقاومت خارجی را برای سری شدن با روتور را فراهم می آورند.
مقاومت خارجی برای مرحله راه اندازی  به کار می رود. در هنگام  کار عادی جاروها اتصال کوتاه می شوند. تعداد قطب های روتور برابر تعداد قطب های استاتور است.

بااین که دو نوع روتور متفاوت (قفسی و روتور سیم پیچی شده) در موتور آسنکرون وجود دارد، لیکن هیچگونه اختلافی در طرز کار آنها وجود ندارد. روتور با حلقه های لغزان دارای سیم
پیچی سه فازه (معمولاً دو طبقه) بوده که دهنۀ پیچک آنها برابر گام قطب است. سیم پیچی هر فاز بطور سری بهم وصل می شود.

درروتور قفسی که تعدادی رسانا در شیارهای روتور جمع  می شوند و در هر سیم به یک حلقه متصل شده اندمی توان هر جفت این رساناها را تعدادی حلقه با گام کامل داشت یا به عبارت دیگر رساناها باندازه ی یک گام کامل قطب با هم فاصله دارند.
حلقه ی انتهایی مجموعه ی جریانهای رساناها راحمل می کنند. در قفس ماشین های صنعتی رسانا  با گام کامل وجود ندارند و یا به عبارت دیگر یک جفت رسانا چنان پیدا کرد که حقیقتاً باندازه یک گام قطب با هم فاصله داشته باشند توزیع جریان در رساناها و حلقه های انتهایی در شکل– 12 برای دو گام قطب نشان داده شده است. چنانچه دیده می شود
رسانا حامل جریانهائی متناسب با وضعیت خود در میان فاصله ی هوایی هستند (از مقاومت حلقه های انتهائی صرفنظر شده است) و جریان در حلقه ی انتهایی در ماکسیمم
استکه جریان در رسانا متعلق به آن نقطه ی صفر باشد. با افزایش تعداد رسانا جریان تولیدی سینوسی می شود.

منبع:جزوه ی دانشگاهی خودم (مدرس:مهندس ثابت مرزوقی)

جا داره از دوستانی که در تایپ جزوه همکاری کردند تشکر کنم.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ