تلفن تماس : 88370918 - 88093804
ایمیل : info@sunwoodproduct.com

ژورنال دکوراسیون و معماری داخلی و خارجی 2012

  • ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 7دی وی دی
  • ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 7 دی وی دی
  • ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 7 دی وی دی
     

خريد پستي           خريد پستي

آموزش گرامر زبان انگلیسی

تست و نمونه سوالات آموزش زبان انگلیسی

تست های کنکوری آموزشی گرامر زبان انگلیسی:

1)You won’t feel better ………. you sleep a few hours.

1)because        2)so that        3)            4)until

2-The should begin now,but Mr.Green isn’t here ………….. .

1)yet        2)still        3)already        4)anymore

تست های آموزشی گرامر زبان انگلیسی

3-Which sentence is grammatically wrong?

1)He always sings when he’s having a shower.

2)I forgot compeletly her birthday.

3)It has seldom been seen here before.

4)I finally met him at the conference.

4-I bought a new bicycle ……….. going away on holiday.

1)instead of       2)in spite of        3)because of        4)in case of

تست های آموزشی گرامر زبان انگلیسی

5-He’s learning English ………. he can study in England.

1)in order to        2)so that        3)so as to    4)to

6-John decided to quit his job ……….. I advised him not to.

1)although        2)therefore        3)however        4)because

تست های آموزشی گرامر زبان انگلیسی

7-We used to be good friends but we aren’t ……….  .

1)anymore        2)still        3)yet        4)no longer

8-…………. I walked into the room,the phone started ringing.

1)since       2)whether         3)As        4)If

آموزش گرامر زبان انگلیسی|زمان ماضی نقلی یا حال کامل

آموزش زبان انگلیسی

زمان ماضی نقلی(حال کامل):در این قسمت از آموزش گرامر زبان انگلیسی (دستور زبان انگلیسی) به مبحث زمان ماضی نقلی و نکات گرامری آن می پردازیم:

چه موقع از زمان ماضی نقلی استنفاده می کنیم؟برای بیان عملی که در یک بازه ی زمانی از گذسته شروع شده است و تا حال اادامه داشته,انجام شده و امکان تکرار آن در باقی مانده بازه زمانی وجود داشته باشد.

برای بیان عملی که در گذشته شروع شده و تا حال ادامه داشته و ممکن است بعدا هم ادامه داشته باشد از زمان ماضی نقلی (حال کامل)استفاده می شود.

متمم+اسم مفعول+ have/has +فاعل

از زمان ماضی نقلی برای بیان عملی که در زمان نا معینی در گذشته انجام شده یا انجام نشده باشد و اثر آن به حال برسد.

قیود و عبارات قیدی که با این زمان و گاهی اوقات با حال کامل استمراری به کار می روند عبارتند از:

up to now-until now-till now-so far-lately-recently-since then-since ever since-since when

already به معنی قبلا و just به معنی همین حالا در صورتیکه زمان جمله مبهم باشد بین دو قسمت فعل می آیند.

before به معنی قبلا در صوتی که زمان جمله مبهم باشد در آخر جمله می آید.

مبداء زمانی /(ing فعل) اسم مصدر یا فعل گذشته ساده +فاعل/+since+حال کامل/حال کامل استمراری

بعد از since  عبارت در زمان گذشته واقع می شود.

هرگاه در جمله عبارت time و یا times +پیش اسم  و یا once/twice/trice وجود داشته باشد.این عمل بیانگر قطع و وصل فعل بوده و تداوم پیوستگی عمل را نشان نمی دهد  که در این موارد حال کامل استمراری ارجحیت دارد.

ادامه “آموزش گرامر زبان انگلیسی|زمان ماضی نقلی یا حال کامل” »

آموزش زبان انگلیسی|زمان حال استمراری

آموزش زبان انگلیسی

در ادامه ی آموزش های گرامر و دستور زبان انگلیسی به درس آموزشی زمان حال استمراری و نکات این درس می پردازیم:

زمان حال استمرای:

از زمان حال استمراری برای بیان عملی که در زمان حال بطور مستمر انجام می گیرد استفاده می شود.

متمم +ing +فعل+(am-is-are)+فاعل

چه موقع از زمان حال استمراری استفاده می کنیم:

برای بیان عملی که قصد و نیت آن مر بوط به زمان حال است و ممکن است در آینده ی نزدیک انجام شود از زمان حال استمراری استفاده می کنیم.

he is coming here this morning.

معمولا قید های زیر در زمان حال استمراری بکار می روند:

at this moment-right now-now-at present-for the time being-

افعالی که به حرف e ختم می شوند,هنگام افزودن ing به آخر آن ها حرف e آن ها حذف می شود.

همچنین افعالی که دو حرف آخر آن ها ie می باشد,هنگام افزودن ing حرف e آن ها حذف و حرف i تبدیل به y می شود.

افعال یک سیلابی که به یک حرف بیصدا ختم می شوند,در صورتیکه قبل از حرف بیصدا تنها یک حرف صدا دار قرار بگیرد هنگام افزودن ing به آخر آن ها حرف آخر آن ها به صورت مضاعف نوشته می شود.

زمان حال ساده|آموزش گرامر زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

در این بخش از سری آموزش های گرامر زبان انگلیسی به درس آموزشی زمان حال ساده در زبان انگلیسی می رسیم:

زمان حال ساده:

ما چه موقع از زمان حال ساده استفاده می کنیم؟بطورکلی برای بیان قوانین علمی و یا حقایق کلی و طبیعی و دائمی از زمان حال ساده استفاده می نماییم.

متمم+فعل+فاعل

Reza Plays Volleyball Every Day

Oil Floats On Water

نکات گرامری زبان انگلیسی در این مورد:

سدر سوم شخص مفرد به آخر فعل s یا es اضافه می شود.

افعالی که آخر آن ها به sh-ch-d-o-x-z ختم می شوند در سوم شخص مفرد es می گیرند.

در زمان حال ساده اگر فعل به y ختم شود و قبل از آن صامت(حرف بیصدا) باشد در سوم شخص مفرد در زمان حال ساده y به i تبدیل شده و سپس es اضافه می شود.

در زمان حال ساده هم می توان از قید های تکرار زیر استفاده کرد که بیانگر تکرار فعل به صورت عادی می باشند:

always,generally,rarely,barely,hardly,seldom,usually,occasionally,never,scarcely,sometimes,often,اسم زمان مفرد +every

در زمان حال ساده قید های فوق معمولا :

قبل از فعل اصلی و بعد از فعل کمکی می آیند.

I rarely see them.

بعد از مشتقات فعل tobe می آیند.اگر بیش از یک فعل کمکی داشته باشیم بعد از فعل کمکی اول می آیند.

قید تکرار sometimes در جملات منفی قبل از فعل کمکی منفی قرار می گیرد.

برای سوالی کردن از Do و does (برای سوم شخص مفرد) استفاده می کنیم و برای منفی کردن به DO و Does کلمه ی not اضافه می کنیم.

ادامه “زمان حال ساده|آموزش گرامر زبان انگلیسی” »

آموزش ضمایر موصولی در گرامر زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

نکاتی در اتباط با ضمایر موصولی در گرامر زبان انگلیسی:

در این قسمت از آموزش های گرامر زبان انگلیسی به درس ضمایر موصولی می پردازیم:

یکی از عباراتی که با اسم در جمله بکار برده می شود,جمله واره توصیفی (adjective clause) است.همانگونه که از نام آن بر می آید,جمله واره توصیفی نقش وصفی داردو به توصیف اسم می پردازد.

جمله واره های توصیفی معمولا بعد از اسم واقع می شوند,معمولا یکی از ضمایر موصولی who,whom,which,that,whose در ابتدای یک جمله واره توصیفی آورده می شود.

فعل + who + انسان (حالت فاعلی)

آموزش گرامر زبان انگلیسی:جمله واره های توصیفی

در صورتیکه قبل از ضمیر موصولی whom حرف اضافه وجود داشته باشد نمی توان آن را حذف کرد مگر اینکه حرف اضافه را به بعد از فعل ببریم.

فاعل یا فعل + which + غیر انسان

فاعل یا فعل + that + انسان یا غیر انسان

اسم (ملک) + whose + اسم (مالک)

whose به جای صفت ملکی بکار می رود.

آموزش گرامر زبان انگلیسی:ضمایر موصولی

در برخی موارد می توان ضمایر موصولی را حذف کرد,این موارد عبارتند از:

وقتی ضمیر موصولی مفعولی است,به عبارت دیگر برای تشخیص ضمیر موصولی مفعولی یا فاعلی کافی است که به کلمه ی بعد از آن نگاه کنیم.اگر بعد از ضمیر موصولی فاعل وجود داشت موصول مفعولی است و می توان آن را حذف کردولی اگر فعل وجود داشت موصول فاعلی است و نمی توان آن را حذف کرد.

اگر بعد از ضمایر موصولی به صورت استمراری و یا مجهول بکار رود و یا مشتقات فعل tobe در عبارت وجود داشته باشدمی توان ضمایر موصولی را همراه فعل tobe حذف کرد.

اما توجه داشته باشید ضمایر موصولی حذف نمی شوند:

بعد از کاما ضمیر موصولی حذف نمی شود.

بعد از حرف اضافه نمی توان ضمیر موصولی را حذف کرد,مگر اینکه حرف اضافه را به آخر جمله ببریم.

ادامه “آموزش ضمایر موصولی در گرامر زبان انگلیسی” »

گرامر زبان انگلیسی|ضمایر اشاره|ضمایر اشاره معین

آموزش زبان انگلیسی

نکات آموزشی گرامر زبان انگلیسی در مورد ضمایر خودی (تاکیدی و انعکاسی) در گرامر زبان انگلیسی:

اگر این ضمایر با حرف اضافه by بکار برده شوند معنی به تنهایی,خودبخود را می دهند و در آخر جمله بکار می روند و معادل alone و یا own+صفت ملکی+on می باشد.

بعد از برخی از افعال مانند  burn-absent-hurt-cut-enjoy ضمیر انعکاسی بکار می رود.

بعد از حروف اضافه on,with,beside,around,between,among بجای ضمیر انعکاسی از ضمیر مفعولی استفاده می کنیم.

در جملات امری مستقیم که مخاطب you (مفرد و جمع) است,می بایست از ضمیر انعکاسی مفرد yourself و جمع yourselves استفاده می شود.

ضمیر انعکاسی برای one واژه oneself می باشد.

آموزش گرامر زبان انگلیسی:ضمایر اشاره در زبان انگلیسی

ضمایر اشاره در گرامر زبان انگلیسی

ضمایر اشاره در زبان انگلیسی به دو دسته ی نامعین و معین تفسیم می شوند.

آموزش گرامر زبان انگلیسی:ضمایر اشاره معین

الف:ضمایر اشاره ی معین:

all:(همه-تمام)بجای اسامی قابل شمارش جمع و غیر قابل شمارش بکار می رود.

another(دیگری):بجای اسامی قابل شمارش مفرد می آید.

any (هیچ) و مشتقات آن از قبیل (anywhere,anything,anybody,anyone):فقط در جملات سوالی و منفی بجای اسامی غیر قابل شمارش و قابل شمارش جمع بکار می رود.

ادامه “گرامر زبان انگلیسی|ضمایر اشاره|ضمایر اشاره معین” »

آموزش گرامر زبان انگلیسی|ضمیر|صفات ملکی|ضمایر خودی

آموزش زبان انگلیسی

در ادامه ی آموزش گرامر زبان انگلیسی به ادامه ی درس ضمیرها می پردازیم:

مقایسه ی صفات ملکی با ضمایر ملکی:صفات ملکی کلماتی هستند که قبل از اسم می آیند و آن را به اسم فردی نسبت می دهند ولی ضمایر ملکی کلماتی هستند که به جای ترکیب (اسم + صفت ملکی) می آیند و بدون اینکه با اسم همراه باشندآن اسم را به شخص نسبت می دهند.

اگر this و its با اسم همراه باشند صفت ملکی و اگر به تنهایی بکار روند ضمیر ملکی محسوب می شوند.

آموزش گرامر زبان انگلیسی

دقت داشته باشید که گاهی اوقات ضمیر ملکی جمله باید با فاعل جمله هماهنگ باشد و گاهی اوقات هم هماهنگی فاعل و ضمیر ملکی ضرورت ندارد.الگوی استفاده از ضمیر ملکی در گرامر زبان انگلیسی به صورت زیر می باشد.

ضمیر ملکی + of + اسم + صفت + پیش اسم

کاربرد ضمایر خودی (تاکیدی و انعکاسی) در گرامر زبان انگلیسی:

آموزش گرامر زبان انگلیسی:حالت تاکیدی و انعکاسی

این ضمیر ها در زبان انگلیسی عبارتند از:

myself-yourself-himself-herself-itself-ourselves-yourselves-themeselves-

حالت تاکیدی:

1-در این حالت ضمیر برای تاکید بر روی فاعل و مستقیما بعد از فاعل یا در آخر جمله می آید و همخوان با فاعل می باشند.

2-در این حالت ضمیر برای تاکید بعد از مفعول و مستقیما بعد از مفعول می آید و همخوان با مفعول می باشد.

ادامه “آموزش گرامر زبان انگلیسی|ضمیر|صفات ملکی|ضمایر خودی” »

آموزش ضمایر در زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

امروز به مبحث آموزشی ضمایر در گرامر زبان انگلیسی می پردازیم.ضمیر چیست؟

تعریف ضمیر:ضمیر واژه ای است که جانشین اسم می شود تا از تکرار آن جلوگیری نماید.

انواع ضمیر در زبان انگلیسی:

ضمایر ملکی در زبان انگلیسی عبارتند از:

mine,yours,hers,his,its,ours,yours,theirs,my,your,her,his,its,our,your,their

ضمایر ملکی در زبان انگلیسی عبارتند از:

me,you,her,him,it,us,you,them

ضمایر فاعلی در زبان انگلیسی :

I,you,she,he,it,we,you,they

ضمایر فاعلی برای جلوگیری از تکرار به جای فاعل در جمله انگلیسی قرار می گیرند.

ضمایر مفعولی نیز برای جلوگیری از تکرار به جای مفعول در جمله ی انگلیسی قرار می گیرند.

ادامه “آموزش ضمایر در زبان انگلیسی” »

قید ها در زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

در ادامه ی آموزش گرامر زبان انگلیسی به میحث قید ها و کلمات ربط و بیان هدف می رسیم:

قید حالت:در زبان انگلیسی معمولا برای ساخت قید حالت به آخر صفت Ly اضافه می شود.معمولا قید های حالت,صفت,فعل یا قید دیگری را توصیف می کنند و قبل از آن ها و گاهی در انتهای جمله قرار می گیرند.

قید های تکرار:قید های تکرار قبل از فعل از اصلی می آیند و اگر در جمله مشتق فعل tobe وجود داشته باشد بعد از tobe قرار می گیرند.قید های تکرار عبارتند از:

sometimes-usually-often-never-seldom-rarely-scarecely-hardly-always…

قید های scarcely-rarely-never-seldom-hardly مفهوم فعل را منفی می کنند و نیاز به NOT ندارد.

قید های کمی در زبان انگلیسی:در گرامر زبان انگلیسی,قید های کمی قبل از صفت یا قید دیگری قرار می گیرند و آن را توصیف می کنند.قید کمی می تواند قبل از صفت تفضیلی بکار برده شود.قید های کمی معمولا بعد از فعل کمکی و قبل از فعل اصلی قرار می گیرند.قید های کمی عبارتند از:

very-almost-quite-fairly-pretty-a bit-rather-a little-totally-completely-so-enough-any-no-a lot-just-nearly-a great deal-much

قید های جمله:قید های جمله در گرامر زبان انگلیسی عبارتند از:

maybe-of course-certainly-surely-probably-actually-possibly-naturally-unluckily-luckily-in fact

ترتیب قرار گرفتن قید ها در زبان انگلیسی به صورت زیر می باشد:

ادامه “قید ها در زبان انگلیسی” »

گرامر زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

در اینجا به آموزش گرامر زبان انگلیسی (دستور زبان انگلیسی) می پردازیم و با مبحث اسم شروع می کنیم,در اینجا با تعریف اسم,انواع اسم در گرامر زبان انگلیسی و روش های جمع بستن اسم در زبان انگلیسی آشنا می شوید.

اسم و انواع اسم در زبان انگلیسی:اسم چیست؟ اسم واژه ای است که برای نامیدن شی,شخص,حیوان,مکان و زمان بکار می رود.

در زبان انگلیسی اسم چند نوع می باشد:

اسم مرکب:اسمی است که از دو یا چند کلمه ساخته می شود.در زیر نمونه هایی از اسم مرکب را مشاهده می نمایید:

Class Room-Police Man

اسم جمع:اسمی است که برای نامگذاری گروه,دسته ای از افراد و اشیاء بکار می رود.اسامی جمع در ظاهر نشانه ی جمع بودن ندارند ولی مفهوم جمع دارند و با فعل جمع بکار می روند.در ذیل نمونه هایی از اسامی جمع را مشاهده می نمایید:

Police-People-Family

همانطورکه می بینید اسامی بالا اسم گروه و دسته ای از افراد هستند.

اسم جنس:اسمی است که برای نامگذاری و مشخص نمودن نوع جنس و ماده بکار می رود.مانند:

ادامه “گرامر زبان انگلیسی” »

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ