تلفن تماس : 88370918 - 88093804
ایمیل : info@sunwoodproduct.com

ژورنال دکوراسیون و معماری داخلی و خارجی 2012

  • ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 7دی وی دی
  • ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 7 دی وی دی
  • ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 7 دی وی دی
     

خريد پستي           خريد پستي

فیزیک الکتریسیته و مغناطیس

کیلوگرم چیست و در کجا نگهداری می شود

از کیلوگرم چه می دانید؟

ما می دانیم که هر هزار گرم می شود یک کیلوگرم و هر هزار کیلوگرم می شود یک تن,اما کیلوگرم چیست ؟

کیلوگرم

کیلوگرم وزن 130 سال پیش استوانه ی پلاتینوم ایردیوم است که در فرانسه نگهداری می شود.اما گفته می شود که بر اساس مرور زمان وزن این استوانه تغییر کرده است و دانشمندان می کوشند که واحدی ثابت تر برای وزن بیابند.

ادامه “کیلوگرم چیست و در کجا نگهداری می شود” »

میدان الکتریکی حاصل یک خط باردار|فیزیک

آموزش فیزیک الکتریسیته-مغناطیس (شدت میدان الکتریکی حاصل از یک خط باردار):در ادامه ی آموزش های فیزیک الکتریسیته و مغناطیس به تشریح درس میدان الکتریکی حاصل از یک خط بار دار می رسیم:

چگالی خطی بار:بار الکتریکی موجود در واحد طول یک جسم رسانا را چگالی خطی بار می نامیم آن را از رابطه ی شدت میدان الکتریکی محاسبه می کنیم.واحد چگالی خطی بار کولن بر متر می باشد.

میدان الکتریکی خط بار دار

اگر بار الکتریکی مثبت q به طور یکنواخت روی خطی به طول 2d توزیع شده باشدمیدان الکتریکی در نقطه P (واقع بر عمود منصف خط باردار که به فاصله ی X از مرکز خط باردار قرار دارد)از رابطه ی زیر محاسبه می شود.

فیزیک

فرمول های فیزیک,شدت میدان الکتریکی

رابطه ی بالا اگر x از d خیلی دور باشد آنگاه رابطه به صورت زیر نوشته می شود

شدت میدان الکتریکی|فیزیک مغناطیس

فرمول های فیزیک الکتریسیته مغناطیس

اگر خط باردار بسیار طویل (نامحدود) باشد در نقطه ای که فاصله ی عمودی آن تا خط باردار X است,رابطه ی شدت میدان الکتریکی به صورت زیر خواهد بود:

فیزیک الکتریسیته|شدت میدان الکتریکی

تهیه شده توسط آبشاران دات کام

میدان الکتریکی حاصل از دو قطبی الکتریکی|فیزیک|گشتاور

میدان الکتریکی حاصل از دو قطبی الکتریکی:در این بخش از آموزش های فیزیک به در س آموزشی میدان الکتریکی حاصل از دو قطبی الکتریکی می پردازیم.

دو قطبی الکتریکی چیست؟

به دو بار که بزرگی q و با علامت مخالف و مانند شکل زیر به فاصله ی d از یکدیگر قرار گرفته اند دو قطبی الکتریکی گفته می شود.

میدان دو قطبی الکتریکی

آموزش فیزیک الکتریسیته مغناطیس,شدت میدان الکتریکی

حال اگر بخواهبم شدت میدان الکتریکی کل (حاصل از دو قطبی الکتریکی) را در نقطه ی M محاسبه کنیم,شدت میدان الکتریکی حاصل از دو قطبی الکتریکی در نقطه ی M به صورت زیر خواهد بود:

میدان الکتریکی حاصل از دو قطبی الکتریکیدو

اما اگر نقطه ی M خیلی از دو قطبی فاصلع داشته باشد(a>>d) آنگاه شدت میدان الکتریکی حاصل از دو قطبی الکتریکی در فاصله ی a از وسط خط واصل بین دو بار برابر است با:

میدان الکتریکی

گشتاور

گشتاور چیست:

در فرمول بالا qd را گشتاور دو قطبی الکتریکی در نقطه ی M می نامیم و آن را با P نمایش می دهیم.واحد گشتاور c.m (کولن متر) می باشد.

تهیه شده توسط آبشاران دات کام

آموزش فیزیک|میدان الکتریکی یکنواخت

میدان الکتریکی یکنواخت:در این قسمت از آموزش های فیزیک و فیزیک الکتریسیته و مغناطیس به درس آموزشی میدان الکتریکی یکنواخت و آشنایی با فرمول های آن می رسیم.

به میدان الکتریکی که بردارهای شدت میدان در تمام نقاط مساوی,موازی و هم جهت باشند,میدان الکتریکی یکنواخت گفته می شود.

میدان الکتریکی یکنواخت

اگر دو بار غیر همنام باشند,شدت میدان در  نقطه ای روی خط واصل دو بار,خارج از بارها و نزدیک به بار کوچک تر صفر می شود.

آموزش فیزیک الکتریسیته مغناطیس

اگر دو بار نا همنام q1 و q2 به فاصله ی d از یکدیگر قرار گرفته باشند و در فاصله ی x (خارج از فاصله ی بین بارها)از بار q1 شدت میدان الکتریکی صفر باشد آنگاه رابطه ی x و d به صورت شدت میدان الکتریکی می باشد.توجه کنید که علامت بارها همواره مثبت در نظر گرفته می شود و همچنین بار q1 از لحاظ مقدار کوچکتر از بار q2 خواهد بود.

در یک رسانای باردار با روی سطح بیرونی رسانا قرار می گیرد و در داخل رسانا E=0 می باشد.

هر گاه الکترونی را با سرعت اولیه V0 در امتداد عمود بر میدان الکتریکی پرتاب می کنیم,معادله ی حرکت مسیر در لحظه t به صورت زیر بیان می گردد .شتاب حرکت الکترون در میدان فیزیک,میدان الکتریکی می باشد.

میدان الکتریکی یکنواخت

تهیه شده توسط آبشاران دات کام

شدت میدان الکتریکی-آموزش فیزیک

شدت میدان الکتریکی:در این قسمت از آموزش های فیزیک الکتریسیته و مغناطیس به مبحث میدان الکتریکی می پردازیم:

تعریف میدان الکتریکی:هر بار الکتریکی در اطراف خود میدان الکتریکی ایجاد می کند اگر یک بار الکتریکی مانند qo را در این میدان الکتریکی قرار دهیم بر آن نیرو وارد می کند,نیروی وارد بر یکای بار مثبت یک کولنی را در هر نقطه,شدت میدان الکتریکی در آن نقطه می نامیم.

اگر بر بار آزمون مثبت qo نیروی F وارد شود شدت میدان الکتریکی در آن نقطه از رابطه ی شدت میدان الکتریکی می شود و یکای آن در SI نیوتن بر کولن می باشد.

خطوط میدان الکتریکی از بار مثبت دور می شوند و به سوی بار منفی ادامه پیدا می کنند.به عبارت دیگر بردار شدت میدان الکتریکی برای بارهای منفی به سمت بار و برای بارهای مثبت از شمت بار به سمت خارج است.

نکاتی در مورد خطوط میدان الکتریکی:خطوط میدان الکتریکی هیچ گاه یکدیگر را قطع نمی کنند,چرا که میدان الکتریکی در هر نقطه از فضا دارای یک مقدار است و چنانچه خطوط میدان الکتریکی یکدیگر را قطع کنند در یک نقطه دو میدان مختلف خواهیم داشت.

فشردگی خطوط میدان الکتریکی در یک ناحیه نشانه ی بیشتر بودن شدت میدان الکتریکی در آن ناحیه است.

محاسبه ی میدان الکتریکی ناشی از بار Q:

برای محاسبه ی شدت میدان الکتریکی ناشی از بار q در نقطه ای مانند A بار مثبت q=1C را در آن نقطه قرار می دهیم نیروی وارد بر این بار آزمون را محاسبه می کنیم.

شدت میدان الکتریکی

شدت میدان الکتریکی حاصل از یک بار نقطه ای با مقدار بار نسبت مستقیم و با فاصله از بار نسبت عکس دارد.اگر در محاسبات اندازه ی شدت میدان الکتریکی اهمیت داشته باشد نیازی نیست مقدار بار منفی و همواره مقدار بار را با علامت مثبت در فرمول قرار می دهیم.اما هنگامی که جهت شدت میدان الکتریکی اهمیت داشته باشد علامت منفی بار الکتریکی بایستی لحاظ شود.

شدت میدان الکتریکی کمیتی برداری می باشد.

تهیه شده توسط آبشاران دات کام

اجسام رسانا,نیمه رسانا,نارسانا

آموزش فیزیک الکتریسیته و مغناطیس تعریف اجسام رسانا,نارسانا ونیمه رسانا

اجسام رسانا یا هادی:

به اجسامی مانند فلزات,آب,بدن انسان,و… که در آن ها الکترون آزاد به تعداد زیادی موجود است و بار الکتریکی به راحتی در آن ها جابجا می شود رسانا گفته می شود.

اجسام نیمه رسانا یا نیمه هادی:

بعضی از اجسام در برخی دماها رسانا نمی باشند ولی با بالا رفتن درجه حرارت آن ها هادی می شوند.مثلا سیلسیم در دمای حدود 20 در جه ی سلسیوس الکترون آزاد ندارند  ولی با بالا رفتن حرارت در آن الکترون آزاد ایجاد می شود و هادی می شود.

اجسام نارسانا یا عایق:

به اجسامی که امکان جابجایی بار الکتریکی در آن ها وجود ندارد و یا به عبارت دیگر الکترون آزاد ندارند نارسانا گفته می شود.

نحوه ی توزیع بار در هادی ها و عایق ها:

هرگاه به یک جسم هادی بار الکتریکی بدهیم,بارها حرکت خواهند کرد و روی سطح فلز پخش خواهند شد اما اگر شکل جسم هادی نا متقارن باشد چگالی سطحی بار درنقاط نوک تیز بیشتر خواهد بود,هرگاه به یک جسم عایق بار الکتریکی بدهیم بارها در همان نقطه باقی خواهند ماند.

الکتروسکوپ یا برق نما چیست

الکتروسکوپ یا برق نما چیست

در این بخش از سری آموزش های فیزیک الکتریسیته و مغناطیس به معرفی و طرز کار الکتروسکوپ یا برق نما می پردازیم:

الکتروسکوپ یا برق نما

الکتروسکوپ یا برق نما

الکتروسکوپ یا برق نما وسیله ای است که برای تعیین وجود بارهای الکتریکی کم و نوع بار الکتریکی موجود مورد استفاده قرار می گیرد.اجزای تشکیل دهنده ی الکتروسکوپ,کلاهک,میله ی برنجی که یک سر آن به کلاهک و سر دیگر آن به دو ورقه ی طلا متصل است,عایقی که میله ی برنجی از آن عبور می کند و یک محفظه ی فلزی که به زمین متصل است می باشند.برای کار با الکتروسکوپ جسم باردار را به کلاهک الکتروسکوپ نزدیک کنید و یا با آن تماس دهید,با این کار بار الکتریکی از طریق میله به ورقه های طلا می رسد و چون هر دو ورقه یک نوع بار دارند از یکدیگر دور می شوند,هر چه ورقه از میله دورتر شود مقدار بار بیشتر است.برای تعیین نوع بار الکتریکی باید یک الکتروسکوپ را باردار کنیم,سپس یک جسم به آن نزدیک کنیم اگر بار جسم موافق بار الکتروسکوپ باشد زاویه ی بین ورقه های طلا زیاد می شود و اگر بار جسم مخالف بار الکتروسکوپ باشد زاویه ی بین ورقه های طلا ابتدا کم شده و بعد زیاد می شود.

تعریف بارالکتریکی-فیزیک الکتریسته مغناطیس

در اولین بخش از سری آموزش های فیزیک الکتریسیته و مغناطیس به تعریف بار الکتریکی و نحوه ی تشکیل آن می پردازیم:

مواد از ذرات ریزی به نام اتم تشکیل شده اند,اتم ها  دارای سه ذره ی پروتون,الکترون و نوترون می باشند.الکترون دارای بار منفی است و پروتون دارای همان اندازه بار مثبت است و نوترون خنثی می باشد.با توجه به برابری بار الکتریکی پروتون و نوترون,بار خالص موجود در اتم صفر است.

تشکیل بار الکتریکی مثبت و منفی با مالش شانه و پارچه:

با مالش پارچه ی پشمی و شانه تعدادی از الکترون های پارچه به شانه منتقل می شود,شانه بار منفی پیدا می کند و چون از تعدا الکترون های لذا تعداد بارهای مثبت (پروتون ها) نسبت به الکترون ها در پارچه بیشتر شده و پارچه دارای بار مثبت می شود.

بار الکتریکی را با Q یا q نمایش می دهیم و واحد آن کولن (C) می باشد.

تعریف کولن:

یک کولن مقدار باری است که موقعد عبور جریان یک آمپری از سیمی در مدت یک ثانیه از مقطع آن عبور می کند.

بارهای هم نام یکدیگر را دفع و بارهای غیر همنام یکدیگر را جذب می کنند.

تهیه شده توسط آبشاران دات کام

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ