تلفن تماس : 88370918 - 88093804
ایمیل : info@sunwoodproduct.com

ژورنال دکوراسیون و معماری داخلی و خارجی 2012

  • ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 7دی وی دی
  • ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 7 دی وی دی
  • ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 ژورنال معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی 2012 7 دی وی دی
     

خريد پستي           خريد پستي

الکترونیک صنعتی|مدار الکترونیکی|مدار صنعتی

مقالات آموزشی تخصصی الکترونیک صنعتی|آزمایشگاه الکترونیک صنعتی|مدارهای الکترونیکی

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی:یکسوساز تمام موج با ورودی 3 فازه

الکترونیک صنعتی | مدار الکترونیکی

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی:

دستور کار7:بررسی یکسوساز تمام موج با ورودی 3 فازه

الف)شکل موج R,S,T را رسم کنید.

ب)شکل موج جریان های دیود و VR1 , VR2 , VR3را رسم کنید.

ج)شکل موج دو سر RLرا رسم کنید.

د)زاویه کموتاسیون را تعیین کرده و رسم کنید.

ه)PIV تمام دیود ها را رسم کرده و اندازه گیری نمایید.

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی-مدار الکترونیکی

مدار الکترونیک صنعتی

ادامه “آزمایشگاه الکترونیک صنعتی:یکسوساز تمام موج با ورودی 3 فازه” »

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی-بار اهمی سلفی در یکسوساز نیم موج با ورودی 3 فاز

الکترونیک صنعتی | مدار الکترونیکی

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی:

دستور کار6:بررسی اثر بار اهمی-سلفی در یکسوساز نیم موج با ورودی 3 فازه

الف)مطلوبست ترسیم ولتاژ دو سر R,S,T وبدست آوردن ولتاژ موثر ورودی

ب)ترسیم شکل موج جریان D1,D2,D3

ج)ترسیم شکل موج ولتاژ معکوس دو سر VD1,VD2,VD3

د)ترسیم شکل موج VAB وبدست آوردن حداکثر ولتاژ خروجی

ه)محل برخورد بین فازها در خروجی در چه زاویه ای می باشد؟

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی|مدار الکترونیکی

ادامه “آزمایشگاه الکترونیک صنعتی-بار اهمی سلفی در یکسوساز نیم موج با ورودی 3 فاز” »

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی|بار اهمی سلفی در یکسو ساز تمام موج پل

الکترونیک صنعتی | مدار الکترونیکی

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی:

دستور کار5:بررسی اثر بار اهمی-سلفی در یکسوساز تمام موج پل

الف)در مدار زیر مطلوبست ترسیم شکل موج های VRL , VL , VL,RL ,VR1 ,VD1,D2 ,VD3,D4 ,VS

ب)مقدار PIV دیود ها را بدست آورید وبا مدار قبل یکسوساز تمام موج ترانس سروسط مقایسه کنید.

ج)مقاومت 100 اهم را اتصال کوتاه نموده وسپس VAB ,VR1 , VR2 را مشاهده نمایید و نتیجه گیری نمایید.

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی|مدار الکترونیکی

ادامه “آزمایشگاه الکترونیک صنعتی|بار اهمی سلفی در یکسو ساز تمام موج پل” »

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی:مدار یکسوساز تمام موج بار اهمی–سلفی

الکترونیک صنعتی | مدار الکترونیکی

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی:

دستور کار4:یکسوساز تمام موج با ترانس سر وسط و بار اهمی –سلفی

الف)مطلوبست ترسیم شکل موج های ورودی1، VD ، VRL ، VL ، VAB

ب)دیودها در چه زاویه ای روشن و در چه زاویه ای خاموش می شوند؟

ج)مطلوبست ترسیم شکل موج جریان بار   IL

د)مطلوبست بدست آوردن متوسط ولتاژ خروجی

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی-مدار الکترونیکی

ادامه “آزمایشگاه الکترونیک صنعتی:مدار یکسوساز تمام موج بار اهمی–سلفی” »

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی|مدار الکترونیکی دیود کموتاسیون هرزگرد

الکترونیک صنعتی | مدار الکترونیکی

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی:دستور کار 3:دیود کموتاسیون(هرزگرد)

در شکل قبل یک دیود به صورت معکوس به بار متصل نموده و سپس تمام مراحل قبل را آزمایش نمایید.

وجود دیود هرزگرد چه تاثیری در خروجی و مقدار متوسط ولتاژ خروجی دارد؟

نقشD2 را به طور کامل شرح دهید؟

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی

ادامه “آزمایشگاه الکترونیک صنعتی|مدار الکترونیکی دیود کموتاسیون هرزگرد” »

الکترونیک صنعتی|مدار الکترونیکی یکسوساز نیم موج با بار اهمی سلفی

الکترونیک صنعتی | مدار الکترونیکی

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی و مدار الکترونیکی:

دستور کار شماره 2:یکسوساز نیم موج با بار اهمی سلفی

الف)مطلوبست مشاهده و ترسیم شکل موج ورودی،دوسرمقاومت،دیود و دوسرسلف

ب)بدست آوردن VsوFورودی

ج)اسیلوسکوپ را به دو سر مقاومت بار وصل نموده وپس از ترسیم شکل موج حداکثر دامنه و پریودآنرا اندازه بگیرید؟

د)مقدار متوسط دو سر بار را با ولتمتر DCاندازه گیری نمایید؟VDC

ه)حداکثر ولتاژی که دو سر دیود می افتد را اندازه گیری نمایید؟PIV

ر)شکل موج جریان بار را نسبت به شکل موج ورودی ترسیم نمایید؟

ز)بدست آوردن مقدار زاویه آتش و خاموشی دو سر بار؟

الکترونیک صنعتی-مدار الکترونیکی

الکترونیک صنعتی و مدار الکترونیکی

الکترونیک صنعتی-مدار الکترونیکی

الکترونیک صنعتی و مدار الکترونیکی

الکترونیک صنعتی-مدار الکترونیکی

الکترونیک صنعتی و مدار الکترونیکی

الکترونیک صنعتی-مدار الکترونیکی

الکترونیک صنعتی و مدار الکترونیکی

الکترونیک صنعتی-مدار الکترونیکی

الکترونیک صنعتی و مدار الکترونیکی

الکترونیک صنعتی-مدار الکترونیکی

الکترونیک صنعتی و مدار الکترونیکی

Vin=1.8*5=9v VD=1.8*5=9v VR=1*5=5V


T=4*5m=20m F=1/T=1/20m=50hz PIV=1.8*5=9v

VDC=Vp/3.14=9/3.14=2.86 Vrms=Vp/2=9/2=4.5v IDC=VDC/RL=2.86/100=0.0286A

زاویه آتش=0 زاویه خاموشی=234

الکترونیک صنعتی|مدار الکترونیکی یکسوساز نیم موج با بار اهمی

الکترونیک صنعتی | مدار الکترونیکی

دستور کار شماره 1 آزمایشگاه الکترونیک صنعتی:یکسو سازنیم موج با بار اهمی

الف)مطلوبست ترسیم شکل موج VAB,VD,VE

ب)محاسبه ولتاژ ورودی و خروجی به صورت موثر و متوسط از روی شکل موج

ج)محاسبه جریان موثر

د)محسبه PIV

الکترونیک صنعتی-آزمایشگاه الکترونیک صنعتی-مدار الکترونیکی ادامه “الکترونیک صنعتی|مدار الکترونیکی یکسوساز نیم موج با بار اهمی” »

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ